JF Kitchen

提供「食物製造廠」及非一般的「共享廚房」, 助你踏出食品及餐飲事業的第一步 。
Offer you Licensed Food Factory and Unique Share Kitchen.  Support you all the way in starting your F&B business .

關於 JF Kitchen

JF Kitchen 是香港廚房供應商的佼佼者。 JF Kitchen 為初創及中小型餐飲營運商以至連鎖店提供一站式廚房服務。  傳統的建造自家廚房方法,營運商必須自行找場地、裝修、領取牌照及添置設備,當中的成本及風險極高,需要時間也很長,營運商難以控制成本及時間,JF Kitchen 的客戶則可省卻了這些複雜的過程及成本,他們透過租用我們 JF Kitchen 的廚房可在最短的時間、最低的成本及最小的風險去開始他們的食品及餐飲事業。 JF Kitchen 的願景是與所有客戶共同發展及成長,為大眾提供最優質的食品及餐飲服務。 

非一般的共享廚房 / 食物製造廠

好多人都會問 「JF Kitchen」係唔係共享廚房來的? 我地可以這樣說,JF Kitchen 是​非一般的共享廚房,因為 JF Kitchen 的廚房都係比到你一個獨立的地方,獨立的食物製造廠牌照,你唔需要每次打電話去預約及逐個小時付款,你亦可以鎖門的,你完全唔需要擔心 book 唔到位或者儲存食材都要另外付費的問題。

聯絡我們

想了解更多或需要立即使用我們的服務?   可 whatsapp 至 +852 4638 7506 或 直接按以下按鈕

Whatsapp 我們